úvod | přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání | Zapnout stylyPodpora OZP

motiv OZP

ÚVOD

V rámci sociální reformy I došlo od ledna 2012 k některým změnám v oblasti péče o osoby zdravotně postižené (OZP), a to například v dávkovém, pracovněprávním či systému posuzování zdravotního stavu. Zásadní změna se týkala jednotlivých dávek pro OZP. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) přijalo změny ve struktuře dávek pro OZP, a to tak, aby z nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly poskytovány samostatně u několika orgánů státní správy, resp. samosprávy, vznikly pouze dvě dávky – PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU A PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU. Jejich výplata byla zajištěna na jednom místě, a to v rámci Úřadu práce ČR. Cílem těchto opatření bylo zjednodušení celého systému, jeho zefektivnění pro samotné příjemce dávek a vytvoření tak komfortnějšího přístupu k jejich administraci.

Došlo také ke sjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného pracovního místa, což od 1. 1. 2012 vede ke sloučení dvou téměř shodných nástrojů podpory zaměstnávání OZP. Od ledna 2012 dochází také ke změnám ve způsobu posuzování nepříznivého zdravotního stavu, a to při stanovení stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči. NOVĚ posudkoví lékaři popisují jen 10 ucelených oblastí každodenního života člověka namísto 36 úkonů ve 129 dílčích činnostech. Pro zdravotně postižené to znamená mnohem objektivnější a spravedlivější posuzování jejich zdravotního stavu. Zároveň se tak vyloučí činnosti posuzované duplicitně, což vede ke snížení administrativní zátěže posuzovaných osob.

Dochází také k navýšení příspěvku na péči u osob mladší 18 let ve II. stupni závislosti z 5 000 Kč na 6 000 Kč. Od ledna 2012 se zavádí institut ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE, kterým může být zdravotně způsobilá osoba starší 18 let a jedná se o osobu jinou než blízkou, která pečuje o zdravotně znevýhodněnou osobu v případech, kdy v daném místě se například nenachází žádný registrovaný poskytovatel sociálních služeb anebo tato osoba nemá žádnou jinou možnost v zajištění individuální péče.

Prezentaci sociální reformy v českém znakovém jazyce je možné také najít na webových stránkách Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR v několika tématech.