úvod | přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání | Zapnout stylyZměny v zaměstnávání OZP a podpora OZP

Co všechno se změní, až začne platit novela zákona o zaměstnanosti, vůči otevřenému a chráněnému trhu práce?

Základní principy podpory nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce zůstávají stejné. Zaměstnavatel, který se rozhodne zaměstnat osobu se zdravotním postižením, může získat peníze na vytvoření chráněného pracovního místa a následně také na úhradu nákladů spojenou s jeho provozováním. Nově bude moci zaměstnavatel požádat o vymezení chráněného pracovního místa na těch pracovních místech, kde již pracují zaměstnanci se zdravotním postižením, a získat nárok na příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů v maximální výši 48 tisíc korun ročně.

V případě chráněného trhu práce, tedy u zaměstnavatelů, kteří mají více než 50 procent osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, je kromě podpory na vytvoření chráněného pracovního místa poskytován i příspěvek na refundaci mzdy zaměstnanců se zdravotním postižením. Zásadní změnou je to, že se upravují podmínky, za kterých na tento příspěvek získá zaměstnavatel nárok. Dosud to byl pouze výše zmíněný podíl více než 50 procent zaměstnanců s postižením a bezdlužnost zaměstnavatele. Z praxe vyplynulo, že je to naprosto nedostatečné, zejména vzhledem k zajištění skutečného zaměstnávání této cílové skupiny.

Skončí zneužívání příspěvků některými zaměstnavateli?

Nezřídka docházelo k případům, že zaměstnavatel pobíral příspěvek, aniž by přiděloval zaměstnancům práci, a navíc si část příspěvku nechával pro sebe formou srážek ze mzdy. Nová právní úprava stanovuje, že se příspěvek poskytne pouze na zaměstnance, kteří pracují na vytvořených nebo vymezených chráněných pracovních místech. Za tímto účelem Úřad práce ČR vymezí či vytvoří potřebný počet chráněných pracovních míst u zaměstnavatelů, kteří vytvářejí vhodné podmínky pro zaměstnávání OZP. Příspěvkem budou hrazeny prostředky vynaložené na mzdy v měsíční výši 75 procent skutečně vynaložených mzdových nákladů, maximálně však 8 tisíc korun měsíčně. Pro účely výše příspěvku se do mzdových nákladů nezahrnují naturální mzda, srážky ze mzdy dle § 327 zákoníku práce, srážky ze mzdy v rozporu s dobrými mravy a náhrady mzdy poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na straně zaměstnavatele.

Po 12 kalendářních měsících obsazení chráněného pracovního místa vzniká zaměstnavateli nárok na zvýšení příspěvku o částku odpovídající prokázaným dalším nákladům vynaloženým na zaměstnávání OZP, ale nejvýše 2 tisíce korun měsíčně na jednu OZP. Dalšími náklady jsou v podstatě provozní náklady spojené se zaměstnáváním takových osob.

Jaké jsou další novinky ohledně příspěvku na podporu zaměstnávání OZP?

Co se týče finanční spoluúčasti zaměstnavatele, tak Úřad práce bude hradit 75 procent skutečně vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, nejvýše však do 8 tisíc korun. Zpřísnění se týká i podmínek jeho čerpání – nebudou refundovány například některé srážky ze mzdy.

Nárokově se zvyšuje příspěvek o částky vynaložených dalších nákladů spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, ale měsíčně maximálně o 2 tisíce korun za každou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením. Rozšíří se i kontrolní oprávnění - zda a v jakém rozsahu zaměstnavatel přiděluje práci svým takzvaným domácím zaměstnancům, na které je poskytován příspěvek, a v souvislosti s tím se převedou kontrolní činnosti z Úřadu práce na Státní úřad inspekce práce.

Pomohou změny zákona dostat ze systému nepoctivé firmy parazitující na zaměstnávání znevýhodněných lidí?

Ano, smyslem navrhovaných změn je zacílení podpory na ty, kteří ji skutečně potřebují.

Vyřeší tyto kroky celou reformu zaměstnávání znevýhodněných osob? Tedy - jak bude navazovat další etapa reformy?

Ministerstvo realizuje systémový projekt „Zvýšení efektivnosti systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením“. Termín jeho ukončení je 31. 7. 2012. V tomto období budou k dispozici finální výstupy z jednotlivých klíčových aktivit projektu, které budou podkladem pro nastavení případných změn v dalším období.

Co bude nejdůležitější v další etapě reformy?

Pro další období bude, kromě výše uvedených výstupů z projektu, určující zejména vývoj na trhu práce. Příslušná opatření musí být zaměřena tak, aby řešila spektrum potřeb jak ze strany zaměstnavatelů, tak osob se zdravotním postižením. Bude kladen důraz na vytváření podmínek pro vhodné pracovní uplatnění této cílové skupiny, a to i s využitím dalších nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, například pracovní rehabilitace, rekvalifikace a podobně. Lze předpokládat nastavení parametrů pro kontrolní mechanizmy (nad rámec běžných kontrol) tak, aby byla zajištěna důsledná kontrola účelu, na který budou finanční prostředky státního rozpočtu vynakládány.

Spolupracovali jste i s jinými organizacemi při přípravě změn?

Ministerstvo dlouhodobě spolupracuje s organizacemi, které zastupují zaměstnavatele osob se zdravotním postižením. Jedná se zejména o Svaz českých a moravských výrobních družstev, Asociaci zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR a Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tyto organizace se na počátku roku sdružily do Charty sociálního podnikání a společně s Národní radou zdravotně postižených a Unií pro podporované zaměstnávání jsou vedena pravidelná jednání.

Podle Charty sociálního podnikání mohou osoby zdravotně znevýhodněné na změny velmi doplatit. Víte o tom? Co k tomu můžete říci?

Osoby zdravotně znevýhodněné by neměly na navrhované změny doplatit. Jejich pracovní omezení je většině případů nijak významně nelimituje při plnění pracovních úkolů. Pokud by je jejich zdravotní stav omezoval významněji, budou mít možnost požádat o přezkoumání zdravotního stavu, zda neodpovídá alespoň prvnímu stupni invalidity.

Jaké další věci by bylo důležité řešit, ale zatím se o nich vůbec ani nemluví?

Všechny důležité otázky byly projednávány. Praxe ukáže, jaké problémy bude třeba aktuálně řešit.