úvod | přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání | Zapnout stylyZaměstnávání OZP od 1/1/2012

ZMĚNY OD 1/1/2012:

PŘÍSPĚVEK NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP
  • příspěvek je poskytován pouze na ty zaměstnance, kteří pracují na pracovních místech vymezených nebo zřízených na základě dohody s Úřadem práce ČR jako chráněná pracovní místa a jeho výše činí měsíčně 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů na tyto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč
  • zavádí se finanční spoluúčast zaměstnavatele na vynaložených mzdových nákladech při zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, a to z důvodu zamezení zneužívání příspěvku na podporu zaměstnání OZP
  • vynaložené mzdové náklady se mohou snižovat např. o srážky ze mzdy určené k uspokojení plnění zaměstnavatele nebo k uspokojení závazků zaměstnance, tedy o ty částky, které jsou nejčastěji předmětem zneužívání příspěvku
  • po 12 měsících provozování chráněných pracovních míst je možné tento příspěvek navýšit o částku odpovídající vynaloženým dalším nákladům spojeným se zaměstnáváním OZP, maximální výše navýšení může činit 2 000 Kč měsíčně (tj. 24 000 Kč za rok) na jednoho zaměstnance OZP
  • podmínka 12 měsíců je splněna i v případě, pokud v posledních dvou kalendářních čtvrtletích roku 2011 a v prvních dvou kalendářních čtvrtletích roku 2012 zaměstnavatel zaměstnával v daném období více než 50 % OZP, doba 12 měsíců je splněna tedy i zpětně
  • poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání OZP včetně jeho zvýšení se bude řídit novou právní úpravou v druhé polovině roku 2012
ZMĚNY V ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP OD 1/1/2012
  • dochází ke sjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného pracovního místa, což povede ke zjednodušení dosavadní právní úpravy a také ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů – v podstatě se jedná o totožné nástroje, jejichž prostřednictvím se vytváří pracovní místa pro OZP
  • maximální částka příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa se od 1. 1. 2012 stanovuje na 48 000 Kč ročně
  • nadále je zachováno tzv. náhradní plnění (tj. možnost plnit povinný podíl zaměstnávaných OZP formou odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP)
  • pro zamezení tzv. přefakturace se stanovil limit, do kterého budou moci tito zaměstnavatelé své výrobky nebo služby pro účely plnění povinného podílu poskytovat, objem těchto výrobků nebo služeb se omezuje částkou 36 násobku průměrné mzdy (cca 840 tisíc Kč) za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením