úvod | přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání | Zapnout stylyDávky pro osoby zdravotně postižené od 1/1/2012

ZMĚNY OD 1/1/2012

ÚČINNOST DOSUD PŘIZNANÝCH DÁVEK DO 31.12.2011
 • u přiznaných dávek např. v souvislosti s příspěvkem na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvkem na úpravu bytu, které byly uzavřeny dle platných právních předpisů do 31.12.2011, zůstávají v platnosti i po 1. 1. 1012, jde o dávky jednorázové, které byly přiznány a vyplaceny před nabytím účinnosti nového zákona
 • příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům náleží naposledy za měsíc prosinec 2011
 • pověřené obecní úřady a orgány Ministerstva obrany, které jsou příslušné k rozhodování o dávkách důchodového pojištění vojáků z povolání, zašlou příjemcům těchto dávek do 31. prosince 2011 písemné sdělení o zániku nároku na tyto dávky
PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU
 • jedná se o opakovanou a nárokovou dávku, která je poskytována osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravují nebo jsou dopravovány, a nejsou jim poskytovány sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v domově pro OZP, v domově pro seniory nebo domově se zvláštním určením nebo zdravotnickém zařízení ústavní péče
 • VÝŠE příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400 Kč (tj. max. 4 800 Kč za rok)
 • o dávce rozhoduje Úřad práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro hlavní město Prahu) v rámci zavedení nového systému jednotného výplatního místa (JVM)
 • nová dávka sloučila tyto dřívější dávky:
  • příspěvek na individuální dopravu
  • příspěvku na provoz motorového vozidla
PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU
 • jedná se o jednorázovou a nárokovou dávku, která je určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením
 • příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytuje v případech:
  1. Příspěvek na zvláštní pomůcku:
   • pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší než 24 000 Kč a příjem osoby ( nebo osob s ní společně posuzovaných) je nižší než osminásobek životního minima, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč
   • pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je vyšší než 24 000 Kč, spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny
   • pokud osoba nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka ÚP s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč
   • maximální výše příspěvku je 350 000 Kč
  2. Příspěvek na pořízení motorového vozidla:
   • výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy a také k příjmu osoby či osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům
   • maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč, opakovaně lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let
 • součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto)
 • tato dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu
 • konstrukce dávky bude zvyšovat dostupnost pomůcek pro OZP
 • o dávce rozhoduje Úřad práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro hlavní město Prahu) v rámci zavedení nového systému jednotného výplatního místa (JVM)
 • nová dávka sloučila tyto dřívější dávky:
  • jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
  • příspěvek na úpravu bytu
  • příspěvek na zakoupení motorového vozidla
  • příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla
PRŮKAZY TP, ZTP NEBO ZTP/P
 • pokud jde o mimořádné výhody, které plynou osobám se zdravotním postižením z držení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, zůstávají i po 1. 1. 2012 v platnosti, avšak do doby platnosti vyznačené na těchto průkazech (nejdéle však do 31. prosince 2015)
 • příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody, do 31. prosince 2011 písemné sdělení, které bude obsahovat informace o další platnosti průkazu mimořádných výhod a o postupu při jejich postupném nahrazení
 • průkaz OZP bude i nadále používat dosavadní označení TP, ZTP a ZTP/P, v průběhu přechodného období však tyto papírové průkazy budou nahrazeny elektronickou kartou - tzv. „kartou sociálních systémů“ (sKarta)
 • sKarta budou mít funkce:
  • identifikační
  • bude sloužit k autentizaci občana při komunikaci s úřadem
  • platební (= platební karta), platební funkce povinna pouze pro osoby pobírající dávky v hmotné nouzi, resp. u vybraných jedinců, kteří tento systém již v minulosti zneužívali
 • sKarta nebude žádným způsobem vázána na soukromý účet klienta a jednotlivé typy dávek určené k různým účelům budou prostřednictvím karty vypláceny různými formami typu:
  • výběrem z bankomatu
  • nákupem zboží v obchodě
  • omezením na nákup sociálních služeb
 • zavedení sKarty je součástí tzv. „Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí“, který představuje hlavní nástroj ke zvýšení efektivity při správě a distribuci sociálních dávek a zároveň bude lépe kontrolovat účelovost jejich čerpání