úvod | přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání | Zapnout stylyPříspěvek na péči od 1/1/2012

Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních službách. Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby a je určen na úhradu za pomoc, která je osobě se zdravotním postižením poskytována rodinným příslušníkem, osobou blízkou, jinou osobou nebo registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Tato dávka je nárokem osoby závislé.

Příspěvek na péči se vyplácí prostřednictvím tzv. S-karty – s využitím její platební funkce nebo převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku (vlastní bankovní účet, účet poskytovatele sociálních služeb) nebo v hotovosti.

ZMĚNY OD 1/1/2012

Od 1. ledna 2012 došlo k několika následujícím změnám, které měly vliv na příspěvek na péči:

 • děti se zdravotním postižením jsou zajištěny jednotným způsobem, tj. tak, aby po dovršení 1 roku věku byly zabezpečeny vždy jedním dávkovým transferem, a to buď rodičovským příspěvkem nebo příspěvkem na péči
 • byl zaveden institutu tzv. ASISTENTA SOCIÁLNÍ PÉČE
 • NOVĚ si příjemci příspěvku na péči (rodič nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřené dítě) mohou žádat o jeho zvýšení, a to až o 2 000 Kč za předpokladu, že jejich příjmy a příjmy osob s nimi společně posuzovaných nedosahují částky dvojnásobku životního minima rodiny
NÁROK OD 1/1/2012
Příspěvek na péči je určen

osobám starším jednoho roku závislým na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Výše příspěvku na péči
VĚKSTUPEŇ ZÁVISLOSTI
(v Kč/měsíc)
I.

lehká
II.

středně těžká
III.

těžká
IV.

úplná
do 183 0006 0009 00012 000
nad 188004 0008 00012 000
Zvýšení příspěvku na péči o 2 000 Kč náleží:
 1. nezaopatřenému dítěti ve věku do 18 let, které má nárok na příspěvek na péči (zvýšení nenáleží dítěti, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, dítěti, kterému příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je vyšší nebo stejný než příspěvek na úhradu potřeb dítěte, dítěti, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež
 2. rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, pokud rozhodný příjem rodiny je nižší než 2násobek částky jejího životního minima.
Stupně závislosti

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

U osob do 18 let věku

 • I stupeň (lehká závislost), pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna osoba zvládat tři základní životní potřeby
 • II. stupeň ( středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá čtyři nebo pět základních životních potřeb
 • III. stupeň ( těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá šest nebo sedm základních životních potřeb
 • IV. stupeň (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá osm až deset základních životních potřeb

U osob starších 18 let věku

 • I. stupeň (lehká závislost) – osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby
 • II. stupeň ( středně těžká závislost) – osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb
 • III. stupeň (těžká závislost) – osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb
 • IV. stupeň ( úplná závislost) – osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb
Povinnosti příjemce příspěvku na péči

Příjemce příspěvku na péči je mimo jiné povinen hlásit změny, které mají vliv na nárok na dávku, její výši nebo výplatu, příspěvek využívat na zajištění pomoci osobou blízkou, asistentem sociální péče, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, dětským domovem nebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu a na výzvu Úřadu práce užití prokázat (není-li užití zjevné z využívání S-karty).

ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE

Podmínky:

 • podle zákona o sociálních službách platí, že ASISTENTEM SOCIÁLNÍ PÉČE může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a je zdravotně způsobilá (zdravotní způsobilost se posuzuje podle § 29 odst. 1 písm. e) zákona o sociálních sužbách)
 • jedná se o jinou než blízkou osobu (např. soused), která není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb
 • asistent sociální péče je povinen s osobou, které poskytuje pomoc, uzavřít formální písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci
 • náležitosti smlouvy:
  • označení smluvních stran
  • rozsah pomoci
  • místo a čas poskytování pomoci
  • výše úhrady za pomoc
 • úhradu za poskytnutou pomoc hradí asistentu sociální péče závislá osoba ze svého příspěvku na péči a zároveň je povinna uvést tuto skutečnost také do formuláře – Oznámení o poskytovateli pomoci

Výhody:

 • v případě, že asistent pečuje o jinou osobu než osobu blízkou, je z úhrnu jeho příjmů plynoucích z péče o poživatele příspěvku osvobozen od daně z příjmů příjem do 12 000 Kč (příjmy přesahující tuto částku podléhají dani z příjmů – podle znění ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů)
 • pokud asistent sociální péče odvádí řádnou péči, není omezen v počtu osob, o které může pečovat
ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ OD 1/1/2012

ZMĚNY OD 1/1/2012

 • došlo k výraznému zjednodušení a větší efektivitě při stanovení stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči podle mezinárodního modelu hodnocení zdravotního stavu (tzv. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví)
 • posudkoví lékaři již popisují jen 10 ucelených a věcně souvisejících oblastí každodenního života člověka, jak dokáže zvládnout základní životní potřeby, a to namísto dnešních 36 úkonů ve 129 činnostech
 • zdravotní stav se posuzuje v těchto 10 základních životních potřeb:
  • mobilita
  • orientace
  • komunikace
  • stravování
  • oblékání a obouvání
  • tělesná hygiena
  • výkon fyziologické potřeby
  • péče o zdraví
  • osobní aktivity
  • péče o domácnost
 • nový způsob posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zajišťuje objektivnější a spravedlivější posuzování zdravotního stavu osoby a zároveň tak vylučuje činnosti posuzované duplicitně, dále snižuje administrativní zátěž posuzovaných osob a v neposlední řadě také zajišťuje kontinuitu posuzování stupně závislosti i kontinuitu dávkového řešení
 • nový systém také zabezpečuje potřeby dětí se zdravotním postižením jedním příspěvkem na péči
 • dosavadní model čtyř stupňů závislosti zůstal zachován, pouze se stanovily nové podmínky pro zařazení osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem do jednotlivých stupňů závislosti, přičemž platí, že s počtem stupňů klesá samostatnost klienta a stoupá jeho závislost na systému
 • nový způsob posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a stupně závislosti přináší možnost víceúčelového využití posudku i pro účely poskytování příspěvku na mobilitu, pokud bude uznána závislost v oblasti mobility a orientace
Posuzování zdravotního stavu v praxi
 • sociální pracovníci Úřadu práce ČR provádějí sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele o příspěvek
 • sociální pracovník zkoumá, do jaké míry je žadatel o příspěvek soběstačný a schopný samostatného života (zvládá základní životní potřeby)
 • zdravotní stav žadatele o příspěvek posuzuje Lékařská posudková služba (LPS) na základě žádosti kontaktního pracoviště ÚP ČR
 • při posuzování se bere v úvahu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žadatele a jeho funkční dopad na schopnost zvládat základní životní potřeby
 • na základě nálezů praktického i odborných lékařů, výsledku sociálního šetření, případně funkčního vyšetření, lékař LPS příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podklady vyhodnotí a vypracuje zdravotní posudek o stupni závislosti
JAK ZAŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK

Kdo o příspěvku rozhoduje a jaké tiskopisy jsou třeba?

 • o příspěvku rozhodují kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
  (http://portal.mpsv.cz/upcr/kp)
 • žadatel o příspěvek musí vyplnit potřebné formuláře – Žádost o přiznání příspěvku na péči a formulář – Oznámení o poskytovateli pomoci
  (http://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome)
 • kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR vydávají rozhodnutí na základě vypracovaného zdravotního posudku Lékařskou posudkovou službou ČSSZ (LPS ČSSZ), podkladem pro vypracování zdravotního posudku jsou aktuální lékařské zprávy a písemný záznam ze sociálního šetření